Rekrutacja na stomatologię

Wydziały stomatologii na uniwersyterach medycznych na Ukrainie przeprowadzają rekrutację poprzez egzaminy wstępne z biologii i chemii. Aby zostać do nich zakwalifikowanym, kandydat może zacząć proces rekrutacji jeszcze przed zadaniem matury. Może także mieć maturę sprzed kilku lat lub dyplom ukończenia studiów wyższych. Studia medyczne na Ukrainie
Stomatologia na Ukrainie


Rekrutacja zaczyna się od przesłania na adres naszej firmy dokumentów wymaganych przez uczelnię. Są to:
– skan pierwszej strony paszportu,
– skan świadectwa maturalnego,
– skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet.
Dokumenty te należy przetłumaczyć na język ukraiński u tłumacza przysięgłego i razem z wyżej wymienionymi skanami przesłać do naszej firmy. Naszym zadaniem jest dopilnowanie, aby wszystkie dokumenty były należycie przygotowane i dostarczenie ich na Ukrainę.
Uczelnia w ciągu kilku dni zatwierdza dokumenty i wyznacza termin egzaminu wstępnego. Nasza firma zapewnia gruntowne przygotowanie do tych egzaminów.
W tym czasie kandydat jest zobowiązany do dostarczenia kolejnego zestawu dokumentów, w skład w których wchodzą:
– akt urodzenia,
– apostille do matury,
– negatywny wynik badania HIV,
– 12 zwykłych zdjęć 3,5 x 4,5 cm, 4 matowe zdjęcia 3,5 x 4,5 cm i jedno zdjęcie na CD,
– wypełniony formularz rekrutacyjny (dostarczony i wypełniony przez nas).


Stomatologia na Ukrainie

Zaproszenie i ubezpieczenie przywozimy kandydatowi z Ukrainy. Musi się on udać z nimi i wypełnionym przez nas wnioskiem wizowym do Konsulatu Ukrainy, aby uzyskać wizę studencką. Następnym krokiem jest przyjazd na egzamin. Kandydata odbieramy w umówionym miejscu i kwaterujemy.
Pozostałe formalności są dopełniane na miejscu.

Nasza firma gwarantuje wszelką pomoc przy formalnościach, egzaminie, zakwaterowaniu i aklimatyzacji.